home

dulichlangson


English

Tiếng Việt

hệ thống cung cấp thông tin du lịch - trung tâm thông tin xúc tiến du lich lạng sơn Đ/c khán đài a sân vận động đông kinh đường bà triệu phường vĩnh trại, tp lạng sơn. đt (025)3.776566. fax (025)3.776565 .

swiss rolex watches

Danh thắng Mẫu Sơn, huyện lộc Bình

Thứ bảy, 28 Tháng 7 2012 16:00

Vùng núi Mẫu Sơn là điểm hội tụ nhiều yếu tố độc đáo về cảnh quan thiên nhiên và đa dạng sịnh học với độ cao 1541m so với mực nước biển, là xứ sở gió, mây và sương mù bao phủ. Hàng trăm ngọn núi lớn nhỏ trùng điệp gối đầu nhau tạo nên một Mẫu Sơn kỳ thú như cảnh tiên giữa trần. Khí hậu Mẫu Sơn về mùa hè mát mẻ, thoáng đãng, mùa đông lại sương mù và đôi khi lại có tuyết rơi, là điểm du lịch lý tưởng của Lạng Sơn đặc biệt là loại hình du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, khám phá…

                                    Mùa hè Mẫu Sơn

§øng trªn ®Ønh MÉu S¬n nÕu nh×n vÒ phÝa B¾c ta cã thÓ thÊy c¶nh quan kú vÜ cña vïng biªn giíi hai n­íc ViÖt – Trung, phÝa T©y lµ c¸nh cung ®¸ v«i B¾c S¬n næi tiÕng, phÝa §«ng h­íng vÒ vïng bån ®Þa Na Dư­¬ng – Léc B×nh vµ xa xa h¬n n÷a lµ biÓn trêi §«ng B¾c. Tõ xa x­a nguêi Ph¸p ®· ph¸t hiÖn ra n¬i ®©y nh­ mét n¬i nghØ d­ìng lý t­ëng s¸nh ngang cïng SaPa ë T©y B¾c vµ §µ L¹t ë T©y Nguyªn. N¬i ®©y c¸c d·y nói Èn hiÖn trong nh÷ng tÇng m©y t¹o nªn mét c¶nh quan ®éc ®¸o riªng cã cña MÉu S¬n.

Khu vực núi Phặt Chỉ rộng khoảng 6 ha, đồi cỏ ngút ngàn và gồm nhiều những vạt rừng nguyên sinh xanh ngắt, với 5 đỉnh cao khác nhau, có độ dốc từ 25-45o; ngọn cao nhất có độ cao trên 1.000 m so với mực nước biển. Núi Phật Chỉ nằm trọn trong dãy núi Cha, núi Mẹ, trên biên giới Việt - Trung, thuộc xã Mẫu Sơn, Lộc Bình, Lạng Sơn. Đây là vùng đất thiêng của người Dao với những cánh rừng thâm u, ngọn núi tai mèo dựng đứng, ít ai đến được. 

                                         Phặt Chỉ


replica tag heuer watches replica watches replica watches